Alba Flora / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Máme radosť z vašej návštevy našich stránok. Je pre nás tiež dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí a preto zabezpečenie a ochrana osobných údajov pre nás predstavuje maximálnu prioritu.
Keďže pri vašej návšteve našich stránok môžu byť čiastočne zhromažďované osobné údaje, každé zaznamenanie osobných údajov je vykonávané výlučne podľa príslušných právnych ustanovení, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“) a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Spracovanie osobných údajov sa tiež riadi zásadami ochrany údajov platnými v EÚ, ktoré zabezpečujú najvyšší možný stupeň transparentnosti, dodržiavanie práva na výber, pravidlá prístupu, zákonné spracovanie a poskytovanie osobných údajov. aša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR” z anglického General Data Protection Regulation).
Nižšie poukazujeme na to, aké osobné údaje zaznamenávame pri vašej návšteve a ako ich spracúvame.

I. zabezpečenie dát
 1. V spoločnosti Alba Flora vieme, aké dôležité je diskrétne spracovanie a ochrana informácií, ktoré nám poskytnete cez internet. Preto vynakladáme veľké úsilie, aby naše online bezpečnostné opatrenia boli maximálne účinné. Šifrujeme podstatnú časť dátových prenosov medzi internetovými stránkami Alba Flora. Vykonávame pravidelné aktualizácie metód šifrovania podľa technického pokroku tak, aby bola zaručená dôvernosť údajov, ktoré nám poskytnete cez internet.
 2. Naša spoločnosť Alba Flora s.r.o., so sídlom na adrese Diakovce 125, PSČ 925 81, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok alebo v našich predajných či obchodných miestach. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 948 761 030, e-mailom na adrese info@albaflora.sk alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, Alba Flora s.r.o., Diakovce 125, PSČ 925 81. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@albaflora.sk alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, Alba Flora s.r.o., Diakovce 125, PSČ 925 81. Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do 1 mesiaca, prípadne do 2 mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.
II. AKÉ informácie zhromažďujeme a prečo?
 1. Bežne prehliadate naše stránky Alba Flora bez toho, aby ste museli poskytnúť osobné údaje.
 2. V niektorých sekciách stránok Alba Flora však budeme od vás žiadovať zadanie osobných údajov a ich vyplnením nám dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Jedná sa predovšetkým o rôzne registračné či kontaktné formuláre alebo ankety, aby sme mohli zlepšovať naše internetové stránky a zostávať s vami v kontakte.
 3. Účelom spracovania vašich osobných údajov je hlavne plnenie zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou či vykonanie opatrení našej spoločnosti pred uzatvorením takejto zmluvy. Medzi ďalšie dôvody, prečo spracovávame vaše osobné údaje, je možnosť spravovať vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.
 4. Zo strany našej spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
III. osobný údaj
 1. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzatvorením zmluvy, resp. dokončením objednávky, na základe samostatného súhlasu alebo opravneného záujmu.
 2. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor.
 3. V rámci vašej návštevy našich internetových stránok vrátane e-shopu budú od vás získané tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, pohlavie, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, zákaznícke číslo, história zákazníka (napr. informácie o vašich nákupoch a o vrátení tovaru, obsah a doba prezeraných stránok, produkty zakúpené, prezerané alebo vložené do košíka, použitý prehliadač), číslo objednávky a ďalej dobrovoľné osobné údaje: dátum narodenia, ako i údaje spracované prostredníctvom nižšie popísaných aplikácií či spracovateľov/poskytovateľov služieb.
 4. E-mail slúži rovnako aj ako identifikačný údaj pre prihlásenie zákazníka do jeho účtu. Zároveň sa, mimo iné, využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácií.
 5. Ak máte záujem o ponuky presne podľa vašich potrieb, môžete nám poskytnúť ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad demografické údaje a vaše oblasti záujmu týkajúce sa nášho sortimentu.
 6. Ak sa do účtu Alba Flora prihlasujete pomocou účtu na sociálnej sieti Facebook či Instagram, informácie od spoločnosti Meta budeme používať len pre overovanie.
 7. Ak vyjadríte súhlas so zasielaním marketingových informácií, budeme vás informovať o našich výrobkoch a službách, ale aj o novinkách či rôznych podujatiach.
IV. Informácie v súlade s článkom 13 GDPR
 1. Správca osobných údajov: Alba Flora s.r.o., Diakovce 125 PSČ 925 81, IČO: 51 065 240
 2. Kontaktné údaje: info@albaflora.sk
 3. Právny základ spracovania:
  1. Subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo niekoľko konkrétnych účelov
  2. Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. V prípade zakúpenia tovaru v našom internetovom obchode (uzatvorením zmluvy) je potrebné poskytnúť vaše osobné údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Podľa tohto ustanovenia sme oprávnení spracovávať, a teda od vás požadovať nevyhnutné osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôže nákup v našom internetovom obchode prebehnúť.
  3. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany. O spracovaní osobných údajov s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov ide v týchto prípadoch:
   • konzultácia a výmena údajov s registrami dlžníkov s cieľom zistenia bonity, resp. rizika neplatenia
   • kontrola a optimalizácia postupov zameraných na analýzu potrieb a priame oslovovanie zákazníkov, ako i opatrení potrebných na riadenie obchodnej činnosti a na ďalší rozvoj služieb a produktov
   • propagácia vlastných produktov, personalizovaný marketing, hodnotenie zákazníkov, prieskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste proti spracovaniu svojich osobných údajov nevzniesli námietku podľa čl. 21 GDPR
   • v rámci vymáhania práva pre účely odvrátenia alebo uplatnenia právnych nárokov
   • nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, telefonicky, poštou) s cieľom zisťovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov
   • zachovanie sieťovej a informačnej bezpečnosti
   • pre nevyhnutné administratívne účely
  4. Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:
   1. vyhodnotenie správania pri klikaní na internetové stránky a nákupného správania zákazníkov, sledovanie (tracking) e-mailov a personalizovaný marketing: budeme vyhodnocovať vašu nákupnú históriu v súvislosti s produktmi, ktoré ste si už zakúpili, a to preto, aby sme vám mohli ponúkať a navrhovať ďalšie podobné produkty. Okrem toho budeme vyhodnocovať informácie, ktoré ste na našej webovej stránke zanechali pri svojich predchádzajúcich návštevách. Chceme tak lepšie poznať a analyzovať vaše nákupné potreby. Nástroje, ktoré k tomuto vyhodnocovaniu používame, sú bližšie vysvetlené nižšie v týchto podmienkach – po ich prečítaní budete mať o našich postupoch jasnejšiu predstavu
   2. analýzy vašich preferencií a zobrazovaní obsahu, ktorý zodpovedá vašim individuálnym potrebám
   3. vybavovanie kúpnych zmlúv online (internetový obchod)
   4. zasielanie marketingových oznamov a newslettrov
   5. zasielanie pošty
   6. účasť v súťažiach
   7. zaistenie sieťovej a informačnej bezpečnosti: na účely ochrany proti kybernetickým útokom a proti podvodnému konaniu používame firewally.
  5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: správne a súdne orgány, orgány štátnej správy, Packeta Slovakia s. r. o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Services s.r.o., poskytovateľ účtovného systému Fakturoid s.r.o. Doba, počas ktorej sú osobné údaje uložené, resp. kritéria stanovenia tejto doby: zákonné lehoty, doba trvania zmluvy a nevyhnutná doba jej po ukončení (najmä zákonná doba, doba na uplatnenie právnych nárokov), doba udelenia súhlasu, trvanie oprávneného záujmu. V internetovom obchode až do úplného vybavenia konkrétnej kúpnej zmluvy a nadväzujúcich lehôt na uplatnenie právnych nárokov. V prípade zasielania newslettra tak dlho, pokiaľ sa príjemca neodhlási.
V. NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
 1. Poskytnuté osobné údaje považujeme za dôverné a sú uložené a spracované výhradne v rámci vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou a bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú ďalej alebo inak sprístupnené tretím stranám.
 2. Neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí sa podielieľajú na prevádzkovaní databáz webových stránok Alba Flora, spracovaní objednávky alebo ktorí nám asistujú pri vytváraní internetových stránok, spolupracujú na našich projektoch, marketingových aktivitách a obsluhujú vás. Vaše osobné údaje budú v súvislosti so zasielaním marketingových informácií spracovávať zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú s ich prípravou a distribúciou. Pri poskytovaní údajov sa obmedzujeme iba na tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie príslušnej služby (napríklad doručenie vami objednaného tovaru).
 3. Odovzdanie vašich osobných údajov predovšetkým štátnym, správnym či súdnym orgánom môže byť založené iba na základe riadne vystavených rozhodnutí a nariadení a vždy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhradzujeme si však právo použiť osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu voči právnym nárokom.
VI. Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať
 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, pokiaľ nebude tento váš súhlas so spracovávaním osobných údajov vami odvolaný.
 2. Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom z akého dôvodu bola registrácia ukončená, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
VII. Popis softvérových nástrojov používaných v internetovom obchode
Newsletter
 1. Pri prihlásení sa na odber nášho newslettera súhlasíte s tým, že smieme používať vami poskytnuté údaje, aby sme vám mohli e-mailom posielať informácie o produktoch, exkluzívnych ponukách, zľavových akciách, módnych trendoch, zákazníckych prieskumoch, hodnoteniach produktov a novinkách od spoločnosti Alba Flora. Na štatistické účely a optimalizáciu našej ponuky vyhodnocujeme anonymnou formou, na aké odkazy v newsletteri klikáte. Nie je pritom rozpoznateľné, ktorá konkrétna osoba na daný odkaz klikla.
 2. Ak budú tvorbou a odosielaním newslettra poverené iné spoločnosti, budú i tieto povinné vaše osobné údaje chrániť v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. a využívať ich výhradne na tento presne vymedzený účel.
 3. Ak od nás už nebudete chcieť dostávať newsletter, môžete jeho odber kedykoľvek odvolať. V každom newslettri nájdete odkaz na odhlásenie. Odber newslettra môžete taktiež odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu info@albaflora.sk, či listu na adresu: Alba Flora s.r.o., so sídlom ulica Diakovce 125, PSČ 925 81, Slovenská republika.
cookies
 1. Pre zjednodušenie navigácie, autentifikáciu či meranie používania a efektivity stránok používame rôzne technológie, okrem iného tzv. súbory „cookies“. Cookie je dátový prvok, ktorý posiela internetová stránka prehliadaču, pričom do použitého zariadenia ho môže uložiť akákoľvek internetová stránka, pokiaľ to dovoľuje nastavenie prehliadača. Deje sa tak automaticky pri navštívení stránky. Tieto súbory umožňujú našej stránke zaznamenať informácie o vašej návšteve – napr. počet návštev, aké stránky ste navštívili, na ako dlho a ktoré témy sú pre vás zaujímavé a podľa toho vyhodnocovať a zlepšovať ich obsah – prípadne slúžia pre nastavenie prehliadača, jazyka, veľkosti písma, farby či obdobných vlastností. Vaša budúca návšteva Alba Flory tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedať vašim záujmom.
 2. Každý používateľ svojho zariadenia vie ovplyvniť, či sa mu doň budú ukladať súbory cookies. Väčšina súčasných prehliadačov je nastavených na automatické prijímanie súborov cookies. V prípade povolenia ukladania cookies môžete ich používanie vo všeobecnosti obmedziť nastavením prehliadača. Keďže súbory cookies umožňujú využívať niektoré funkcie našich internetových stránok, odporúčame vám ich nedeaktivovať. Bez súborov cookies by prehliadanie našich stránok mohlo byť zložitejšie a pomalejšie, prípadne by to viesť k nefunkčnosti základných funkcií.
 3. V každom internetovom prehliadači funguje správa cookies inak, preto vám nevieme ponúknuť univerzálny návod ako pridávať alebo odstraňovať cookies vo vašom prehliadači. Triky a rady si môžete nájsť priamo na internete.
príklady, aké cookies používame
 1. Cookies umožňujú vylepšenie služieb. Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, iné sa využívajú na zvýšenie kvality a výkonu stránky a spokojnosti užívateľa.
 2. Nevyhnutné – technické cookies:
  – Sú potrebné na to, aby webová stránka fungovala a nedajú sa v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len v reakcii na vaše kroky v rámci žiadosti o služby, ako napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany súkromia, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.
 3. Funkčné cookies:
  – Umožňujú webovej stránke poskytovať rozšírené funkcie a prispôsobenie na základe vašej interakcie s webovou stránkou.
 4. Výkonnostné a štatistické cookies:
  – Umožňujú sledovať analytické údaje, ako napríklad počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky, aby nám pomohli zistiť, ktoré stránky alebo videá sú najviac a najmenej obľúbené a ako sa návštevníci pohybujú po webovej stránke.
 5. Marketingové a cielené cookies:
  – môžu nastaviť prostredníctvom našej webovej stránky naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 6. Cookies pre sociálne siete:
  – Sú nastavené službami sociálnych médií (napr. Facebook, Instagram), ktoré sme pridali na webovú stránku, aby ste mohli zdieľať náš obsah so svojimi priateľmi a známymi. Tieto súbory cookie dokážu sledovať prehliadanie iných webových stránok a vytvárať profil vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré vidíte na iných webových stránkach.
 7. Príklady využitia
  Cookies sa využívajú na celkové vylepšenie služieb pre vás, napríklad:
  – umožňujú funkčnosť niektorých špecifických služieb, ako platieb, ktoré bez cookies nemôžu fungovať;
  – umožňujú rozoznať vaše zariadenie, takže nemusíte počas jednej úlohy zadávať tú istú informáciu niekoľkokrát;
  – umožňujú rozoznať, že ste už pri prihlasovaní do vášho účtu Alba Flora zadali vaše meno užívateľa a heslo, takže to nemusíte opakovať na každej stránke, ktorá to vyžaduje;
  – merajú, koľko ľudí využíva určité služby, aby sa tieto mohli pre užívateľov vylepšiť a aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na ich potrebnú rýchlosť;
  – analyzujú údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používate online služby, aby sme tieto mohli skvalitniť. Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu. Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosíme, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”.
NA AKÝ ÚČEL TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?
 1. Na našich internetových stránkach sa používajú cookies najmä na nasledujúce účely:
  1. Jedinečná identifikácia prihláseného používateľa.
  2. Zapamätanie si užívateľskeho kliknutia na tlačidlo “OK” pre skrytie oznamu o používaní cookies na stránkach Alba Flora, ktorý sa nachádza v dolnej časti obrazovky.
  3. Personalizovanie ponuky – Vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám.
  4. Zlepšenie internetovej stránky – pravidelne vylepšujeme našu stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  5. Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
  6. Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
  7. Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
  8. Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, a pod.
 2. Bližšie informácie nájdete aj v Zásadách používania súborov cookie
 3. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme a zosúladíme.
Tracking-Pixel
 1. Súbory Tracking-Pixel fungujú podobne ako cookies, pre používateľov nie sú viditeľné. Tracking-Pixel využívame v rámci funkcií obchodu na meranie používateľského správania, v rámci newslettra, na riadenie ponúk v remarketingu. Tieto údaje sú anonymné a nie sú prepojené s osobnými údajmi v počítači používateľa ani s akoukoľvek inou databázou. Ak chcete zablokovať webové bugy na našich stránkach, môžete použiť napr. webwasher, bugnosys alebo AdBlock (pre prehliadač Firefox). Ak chcete zablokovať webové bugy v našom newslettri, nastavte si e-mailový program tak, aby v správach nezobrazoval HTML. Webové bugy sú tiež blokované v prípade, že svoje e-maily čítate v režime offline.
 2. V našich newslettroch je umiestnený tracking pixel analyzujúci vaše klikanie, vďaka čomu sa dozvieme, pri ktorých častiach newslettra ste sa zdržali a ktoré odkazy ste využili. Tieto informácie sú využívané v agregovanej anonymnej forme pre analýzu výkonnosti newsletterov.
Využitie zásuvných modulov pre sociálne siete a odkazy tretích strán
 1. Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od tých našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie sa týchto tretích strán, kontaktujte nás, prosím, bez zbytočného odkladu.
 2. Na niektorých našich internetových stránkach sú nasledujúce tlačidlá:
 1. Pokiaľ sú tieto tlačidlá na internetovej stránke zobrazené, neznamená to, že priamo kontaktujeme servery služieb Facebook, alebo Instagram. Až vaším kliknutím na tieto tlačidlá vyjadrujete súhlas s komunikáciou so službami Facebook a Instagram a po kliknutí na tieto tlačidlá dôjde k vytvoreniu spojenia.
 2. Ak ste na niektorej sociálnej sieti podľa vášho výberu už prihlásení, tento krok prebehne bez ďalšieho okna. Keďže prenos prebieha priamo, o prenášaných údajoch nemáme žiadne informácie. Pritom sa prenáša skutočnosť, že ste otvorili príslušnú stránku. Ak ste zároveň prihlásení, tieto informácie sú priradené k vášmu účtu sociálnych médií a sú tak spojené s vašou osobou.
 3. O ďalšom používaní a ukladaní týchto osobných údajov službami Facebook alebo Instagram a iných tretích strán sa informujte, prosím, priamo u týchto prevádzkovateľov. Takisto môžete blokovať doplnky sociálnych sietí pomocou doplnkov vášho prehliadača.
Facebook a Instagram
 1. Na týchto internetových stránkach sa používajú takzvané moduly plugin („pluginy”) sociálnej siete Facebook a Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta.
 2. Pokiaľ navštívite internetové stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje taký plugin, naviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi Mety. Obsah pluginov sa z Facebooku a Instagramu prenesie do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Vďaka tomuto spojeniu dostane server Mety informáciu, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste pri tom prihlásený na Facebooku či Instagrame, priradí Facebook a Instagram tieto informácie priamo k vášmu osobnému facebookovému a instagramovému profilu. Pri použití funkcií plugin (napr. kliknutím na tlačidlo „To sa mi páči” alebo pridaním komentára) budú i tieto informácie priradené k vášmu facebookovému a instagramovému profilu.
 3. Pokiaľ nechcete, aby o vás Meta zhromažďovala údaje prostredníctvom našich internetových stránok, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok z Facebooku a Instagramu odhlásiť.
 4. Pri používaní Facebooku a Instagramu sú Mete zasielané údaje používateľa, ktoré je z technických dôvodov potrebné zasielať. Všetky aktivity, ktoré používateľ v rámci facebookového a instagramového portálu vykoná, sú pre Metu viditeľné a vysledovateľné.
Platobné karty
 1. Prijímame karty Visa, Maestro a MasterCard.
 2. Pokiaľ si vyberiete tento spôsob platby, vaše údaje zadané na našich webových stránkach budú zaslané na spracovanie spoločnosti Global Payments s.r.o. Spoločnosť Global Payments prevezme všetky potrebné dvojfaktorové overenia.
 3. Prostriedky na platobnej karte vám nebudú strhnuté do momentu, kým nebude objednávka odoslaná. Pri objednávaní je čiastka uvedená na faktúre rezervovaná – tento proces sa nazýva autorizácia.
 4. Ak za svoju objednávku zaplatíte platobnou kartou, je najprv autorizovaná zodpovedajúca suma za nákup. Napríklad sa vykonáva kontrola, či je karta platná a či je dostupný úverový limit dostatočný. Poznámka: Autorizácia čiastky v hodnote nákupu je iba rezerváciou. Debet sa uskutoční až po odoslaní objednávky.
 5. Pokiaľ vašu platobnú kartu zneužila neoprávnená osoba, máte možnosť vzniesť námietky voči spoločnosti, ktorá vašu platobnú kartu vydala.
 6. Maximálna bezpečnosť:
  • Vďaka najnovšiemu šifrovaniu SSL zaručujeme optimálnu ochranu vašich osobných údajov v prostredí nášho internetového obchodu.
  • Pri platbe platobnou kartou zabezpečujeme celú transakciu zadaním čísla na overenie karty (číslo CVC2 alebo CVV2).
  • Užitočné informácie: Tieto čísla sa neukladajú na magnetický prúžok vašej platobnej karty, a preto sa na platobných listoch nezobrazujú.
  • Overovacie číslo karty – trojciferná číselná sekvencia – sa nachádza v pravom hornom rohu podpisového pruhu na kartách Visa a MasterCard.
VIII. Vaše práva a zrušenie súhlasu
 1. Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách, produktoch či anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám kedykoľvek napísať, aby sme používanie osobných údajov na tieto účely nevyužívali a my vás odhlásime.
 2. Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v konkrétnom e-maily o nás.
 3. Máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.
 4. Máte právo na zrušenie súhlasu so spracovaním svojich údajov v súvislosti s registráciou na stránkach Alba Flora. V takom prípade však bude vak vaša registrácia na stránkach Alba Flora ukončená a takisto sa vám zruší prístup k elektronickým pokladničným blokom, pretože táto služba je dostupná len registrovaných užívateľov.
  Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií. Následne vám marketingové informácie prestaneme posielať.
IX. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
 1. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré sa dajú vyvolať cez hypertextové odkazy a na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Spoločnosť Alba Flora s.r.o. preto nepreberá žiadne ručenie alebo zodpovednosť za prípadný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na webových stránkach cudzích poskytovateľov a dodávateľov.
 2. Informácie na tejto webovej stránke boli vypracované a prevedené s náležitou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť a/alebo kvalitu. Tieto webové stránky slúžia ako zdroj všeobecných informácií a v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú radu.
 3. Spoločnosť Alba Flora s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré bude na základe tejto webovej stránky uskutočnené. Použitie tejto webovej stránky a sťahovanie dát je na vlastné riziko. Spoločnosť Alba Flora s.r.o. nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody, najmä v dátových súboroch, hardvéri a/alebo softvéri používateľa.
X. Dozorný orgán
 1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.
XI. ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akákoľvek zmena podmienok o ochrane osobných údajov bude uverejnená na tejto stránke nahradením pôvodnej verzie podmienok novým znením.