I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej aj „VOP“) sú platné a účinné od 1. 7. 2024 a vzťahujú sa na uzavretie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Alba Flora s.r.o., IČO: 51 065 240, so sídlom Diakovce 125 Diakovce, PSČ 925 81, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka  41279/T (ďalej aj „obchodník“ alebo „predávajúci“) a zákazníkom realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy produktu z ponuky obchodníka zverejnenej cez online rozhranie Internetového obchodu na adrese www.albaflora.sk (ďalej aj „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi obchodníkom a kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“), pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.
 2. Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzavretie všetkých kúpnych zmlúv medzi obchodníkom a kupujúcim realizovaných prostredníctvom alebo s použitím telefónu alebo obdobného zariadenia. Sadzba za použitie telefónu pri komunikácii s obchodníkom v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy podľa VOP je určovaná podľa operátora volajúceho, pričom čísla obchodníka nie sú číslami zo zvýšenou sadzbou.
 3. Ďalšie kontaktné údaje na obchodníka sú nasledujúce: telefónne číslo: 0948 761 030, e-mail: info@albaflora.sk,  web: www.albaflora.sk
 4. Znenie týchto VOP môže obchodník jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.albaflora.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 5. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 6. Orgány dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad obchodníkom:
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, 037/772 02 16, nr@soi.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra, 037/652 45 01, nr.sekretariat@uvzsr.sk.
II. Kupujúci a jeho práva
 1. Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti obchodníka ako predávajúceho na strane jednej a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) (ďalej len „spotrebiteľ“) alebo podnikateľa na strane druhej (spotrebiteľ a podnikateľ spoločne ďalej len „kupujúci“).
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi obchodníkom na jednej strane a kupujúcim na druhej strane sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 108/2024 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj súvisiacimi predpismi. Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva obchodníkovi svoje kontaktné údaje a údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch; a to v rozsahu požiadaviek a úpravy obsiahnutej v týchto VOP.
 4. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke obchodníka v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných log či patentov obchodníka, jeho dodávateľov ani iných subjektov.
III. Objednávka produktu
 1. Kupujúci objednáva tovar a služby obchodníka prostredníctvom obchodného systému www.albaflora.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávok a správ posielaných prostredníctvom formulárov cez e-shop). Komunikácia kupujúceho a obchodníka súvisiaca s uzavretím kúpnej zmluvy a dodávkou tovaru či poskytnutím služieb môže prebiehať aj prostredníctvom telefónu alebo obdobného zariadenia, avšak rozhodujúce sú údaje uvedené v písomnej e-mailovej forme. Obchodník je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach e-shopu, prevádzkovaného obchodníkom, ak pri konkrétnej ponuke produktov nie je uvedená kratšia lehota alebo iný údaj. Objednávka vyhotovená riadne podľa VOP a doručená obchodníkovi je pre kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh kupujúceho.
 2. Pri každej objednávke kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu, resp. fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov a popis produktu, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shop formulára objednávky tieto podmienky spĺňa automaticky. Telefonickú a e-mailovú objednávku vyhotovenú mimo e-shop formulára (ak obsahuje všetky požadované údaje) obchodník zaznamená do e-shop formulára objednávky, čím sa objednávka považuje za doručenú. Údaje uvádzané v objednávkach budú použité v rámci obchodného vzťahu medzi obchodníkom a kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu a prípadné reklamácie produktov).
 3. Po doručení objednávky obchodníkovi bude objednávka zaevidovaná v systéme obchodníka a kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu odoslaná e-mailová správa potvrdzujúca doručenie objednávky s číslom objednávky a súhrnom objednávky.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od momentu, kedy obchodník odoslal e-mailovú správu potvrdzujúcu doručenie objednávky v zmysle ods. 3 tohto článku, ak v čase stornovania ešte nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade stornovania objednávky po tom, čo došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, sa aplikujú ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy. Stornovanie je vylúčené v prípade objednávky tovaru zhotoveného na zákazku, ako je definovaný v článku IV. ods. 1 týchto VOP. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (ideálne elektronicky e-mailom), a to doručením písomného storna s číslom objednávky v uvedenej lehote obchodníkovi. Formulár na odstúpenie nájdete TU. Potvrdenie stornovania oznámi obchodník spotrebiteľovi písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre obchodníka a zastavenia vybavovania objednávky.
 5. Objednávka vyhotovená kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
IV. Uzavretie kúpnej zmluvy
 1. E-shop obsahuje ponuku produktov, ktoré obchodník ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho produktu je aj názov produktu, údaj o konečnej cene tohto produktu v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika produktu vo forme popisu hlavných vlastností produktu. Toto nie je na ujmu možnosti obchodníka uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. V osobitnej kategórii je v rámci e-shopu predávaný aj tovar, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru (ďalej len „tovar zhotovený na zákazku“). Táto skutočnosť je vyznačená na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii hlavných vlastností tovaru zhotoveného na zákazku pojmom „výroba na zákazku“. Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v platných právnych predpisoch a týchto VOP.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky obchodníka v e-shope služby, vytvorenie diela alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.
 3. Kupujúci vloží do košíka vybraný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky e-shopu (vedľa tovaru je na stránke e-shopu zobrazené tlačidlo „do košíka“). Pri tovare zhotovenom na zákazku musí kupujúci v rámci výberu zadať osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru. Po zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za tento tovar je kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane platnej DPH a cien za dopravu a spôsob platby tohto tovaru (účtovanú obchodníkom alebo prepravnou spoločnosťou). Pred potvrdením objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov či spôsobu platby za tovar. Odoslaním tejto objednávky predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby, kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku obchodníkovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
 4. Obchodník bezodkladne po doručení objednávky potvrdí kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v online rozhraní e-shopu či v objednávke.
 5. Obchodník doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle obchodník kupujúcemu informačný e-mail a/alebo SMS správu o odoslaní alebo lehote osobného odberu (ďalej len „informačný e-mail o dodaní“).
 6. Zaslaním informačného e-mailu o dodaní tovaru dochádza k prijatiu návrhu a uzavretiu kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim, okrem prípadu, ak si kupujúci v objednávke zvolil spôsob platby bezhotovostným prevodom, kedy k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza potvrdením prijatia objednávky v zmysle ods. 4 tohto článku a okrem prípadu tovaru zhotoveného na zákazku, kedy k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza riadnym zaplatením zálohy, pokiaľ je uplatnená. Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne obchodníkovi povinnosť obstarať a dodať tovar a služby kupujúcemu v zmysle objednávky a kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že obchodník nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k obchodníkovi porušovala dobré mravy. Obchodník si vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Obchodník sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už obdržanú finančnú čiastku.
 8. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej uzavretím.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša a uhrádza  kupujúci.
V. Platobné podmienky
 1. Pri objednávkach kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky obchodníkovi. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú predajnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s kupujúcim.
 2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:
  1. v hotovosti, darčekovou/zľavovou poukážkou Alba Flora, platbou vo vybranej predajni či prevádzkarni obchodníka alebo u inej osoby, pri osobnom odbere tovaru („Predajňa“),
  2. platbou cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  3. platobnou kartou, platbou vo vybranej Predajni alebo u inej osoby pri osobnom odbere tovaru,
  4. na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou,
  5. bezhotovostne, prevodom na účet obchodníka č. 2940051026/1100 (IBAN SK69 1100 0000 0029 4005 1026) vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.
 3. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v Predajni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom platobnou kartou je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v tomto prípade do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky obchodníkom (podľa ods. 3 článku III. týchto VOP).
 4. V prípade, ak je v objednávke zaznačená platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Predajni, podľa článku V. ods. 2 písm. a) týchto VOP, nebude už možné cenu pri prevzatí tovaru v Predajni uhradiť platobnou kartou, pokiaľ nebude stanovené inak.
 5. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa zmluvné strany osobitne dohodnú, obchodník je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí obchodník, a to najmenej vo výške 50% ceny tovaru. Zmluvné strany si dohodli, že dodacia lehota podľa článku VI. ods. 1 týchto VOP začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená obchodníkovi. Záloha je splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky obchodníkom, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak, a to bezhotovostným prevodom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci obchodníkovi najneskôr v termíne určenom v článku V. ods. 3 týchto VOP.
 6. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil obchodník; variabilným symbolom je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu či zálohu splnený okamihom ich pripísania na účet obchodníka.
 7. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.
VI. Dodacie podmienky
 1. Obchodník sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Obchodník a kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedohodnú alebo v e-shope nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru alebo v prípade vzniku pochybností platí, že dodanie tovaru bude realizované postupom podľa článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, a to v Predajni najbližšej k miestu uvedenému vo fakturačnej adrese kupujúceho.
  1. Osobný odber v Predajni: Kupujúci si v e-shope vyberie z prednastavených adries predajní či prevádzkarní obchodníka alebo iných osôb Predajňu, kam má byť tovar dodaný a kde si ho kupujúci prevezme. O odoslaní tovaru alebo odoslaní tovaru na zvolenú adresu Predajne a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje obchodník informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním tzv. informačného e-mailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese Predajne, a to v termíne určenom obchodníkom v informačnom e-maile o dodaní. Ak nie je trvanie a/alebo koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností je odberná lehota 7 kalendárnych dní od okamihu, keď obchodník odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní alebo 7 kalendárnych dní od dátumu, ktorý je v informačnom e-maile o dodaní uvedený ako deň doručenia tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu v trvaní 2 kalendárnych dní, o čom bude informovať kupujúceho e-mailom. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Obchodník zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej Predajni počas odbernej lehoty, pričom kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tejto Predajne. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, sa tovar posiela späť do skladu. Ak si kupujúci tovar neodoberie v odbernej lehote, je obchodník oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 0,50 € za deň, a to počnúc prvým dňom po skončení odbernej lehoty stanovenej v článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, pokiaľ nebola medzi zmluvnými stranami dohodnutá iná lehota.
  2. Dodanie do miesta určeného kupujúcim na „dodaciu adresu“: O termíne doručenia tovaru na miesto určené kupujúcim bude obchodník informovať kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu obchodníka zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže obchodník zaslať kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí obchodník najneskôr v termíne určenom podľa článku VI. ods. 1 týchto VOP. Ak neprevezme kupujúci tovar v takto určenom mieste a čase, je obchodník oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla obchodníka alebo Predajne obchodníka. Obchodník môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je obchodník oprávnený účtovať kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške určenej podľa článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, odo dňa nasledujúceho po prvom márnom doručovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 3. Obchodník je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.
VII. Prevzatie tovaru
 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne uvedenom v informačnom e-maile o dodaní a na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Ak si kupujúci vybral osobný odber v Predajni, prevzatie tovaru vykoná v Predajni, ktorú si zvolil (z predajní a prevádzkarní obchodníka alebo iných osôb).
 2. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje obchodníka a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v Predajni s povereným pracovníkom Predajne) spíše „Zápis o škode na zásielke“.
 3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve a prevzatia tovaru majetkom obchodníka, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Obchodník si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou, alebo keď ju obchodník odovzdá prepravcovi, ktorého poveril kupujúci mimo možností prepravy, ktoré ponúkol kupujúcemu obchodník.
VIII. Doručovanie a korešpondencia
 1. Obchodník a kupujúci v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie (vrátane ručne vypísanej objednávky), najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú pre obe zmluvné strany.
 2. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu.
 3. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou je zmluvnej strane doručená v písomnej forme, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa).
 4. Kontaktné údaje obchodníka sú nasledovné: adresa pre doručovanie Alba Flora s.r.o., Diakovce 125, 925 81 Diakovce, adresa elektronickej pošty: info@albaflora.sk
XI. Podmienky použitia darčekovej a zľavovej poukážky Alba Flora
 1. Darčekovú poukážku si kupujúci môže zakúpiť v e-shope, napríklad prostredníctvom odkazu.
 2. Poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v e-shope Alba Flora do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky („Platí do:“), pokiaľ je platnosť takejto poukážky obmedzená.
 3. Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky na stránke „Košík“ v sekcii „Darčeková poukážka/Zľava“ do kolónky „Kód Darčekovej poukážky/Zľavy“.
 4. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 5. Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH, prípadne ako percentuálna zľava na celý nákup alebo ako zľava z dopravného, v závislosti od druhu poukážky.
 6. Pokiaľ je celková suma objednávky vyššia ako hodnota poukážky, kupujúci doplatí iba zostatok sumy.
 7. Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je uvedená na poukážke ako hodnota nákupu od xx € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné).
 8. Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, kupujúci doplatí iba zvyšok sumy.
 9. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, prípadne minimálna útrata na poukážku, poukážku nie je možné použiť.
 10. Pokiaľ nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.
 11. V jednej objednávke je možné uplatniť maximálne jednu poukážku
 12. Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
 13. V prípade vrátenia tovaru uhradeného poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.
X. Zákonná zodpovednosť za vady pri predaji produktu
 1. Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi v súlade s platnými právnymi predpismi za to, že predaný produkt je v súlade s dohodnutými požiadavkami (§ 616 Občianskeho zákonníka) a všeobecnými požiadavkami súladu (§ 617 Občianskeho zákonníka), najmä, že je bez vád. Produkt je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä zodpovedá opisu, druhu, množstvu, kvalite a funkčnosti vymedzeným v kúpnej zmluve, produkt je vhodný na konkrétny účel, s ktorým spotrebiteľ oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil, ako i s ďalšími vlastnosťami vymedzenými v kúpnej zmluve, kúpnou zmluvou vymedzeným príslušenstvom, a za to že je produkt dodaný s dohodnutým návodom na použitie, vrátane prípadného návodu na montáž a inštaláciu tak, ako bolo vymedzené v kúpnej zmluve (ďalej len „dohodnuté požiadavky“).
 2. Súladom so všeobecnými požiadavkami sa rozumie, že produkt:
  a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa produkt rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované,
  b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré  Obchodník sprístupnil spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy,
  c) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť, aké sú bežné pre produkt rovnakého druhu a aké môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predaného produktu a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Obchodníka alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu produktu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii produktu alebo na jeho označení, pričom však Obchodník nie je viazaný takým verejným vyhlásením, ak si z opodstatneného dôvodu nebol vedomý ani nemohol byť vedomý verejného vyhlásenia, do času uzavretia kúpnej zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo vyhlásené, alebo rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť kúpnu zmluvu nemohlo byť verejným vyhlásením ovplyvnené,
  d) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať.
 3. Predaný produkt má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva.
 4. Obchodník nezodpovedá za to, že predaný produkt nie je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak obchodník pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne oboznámil spotrebiteľa, že určitá vlastnosť produktu nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.
 5. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorú má predaný produkt v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania produktu spotrebiteľovi.
 6. Ak sa vada prejaví do dvoch rokov od dodania produktu, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mal produkt už v čase jeho dodania. To však neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou produktu alebo vady.
 7. Ak má produkt vady, za ktoré zodpovedá obchodník, má spotrebiteľ právo túto vadu vytknúť (ďalej aj ako „reklamovať“). Spotrebiteľ má v súvislosti so zodpovednosťou za vady práva podľa § 621 – § 624 Občianskeho zákonníka.
 8. Spotrebiteľ môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu produktu (ďalej aj ako „uplatnil reklamáciu“) do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia dvoch rokov od dodania produktu.
 9. Ak má tovar vady, za ktoré zodpovedá obchodník, môže spotrebiteľ uplatniť nasledujúce nároky zo zákonnej zodpovednosti za vady:
  1. Odstránenie vady:
   1. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo zvoliť si odstránenie vady opravou tovaru alebo výmenou tovaru. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.
   2. Za účelom opravy vady alebo výmeny tovaru spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní tovar obchodníkovi. Náklady prevzatia znáša obchodník.
   3. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti (napr. nedostatok tovaru, a pod.).
   4. Obchodník vykoná odstránenie vady opravou alebo výmenou v primeranej lehote, ktorou sa rozumie lehota nevyhnutná na vykonanie opravy alebo výmeny tovaru, podľa možností obchodníka, s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady.
   5. Obchodník dodá opravený tovar spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým spotrebiteľ obchodníkovi vadný tovar dodal, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   6. Po dokončení opravy alebo výmeny dodá obchodník tovar (alebo vymenený tovar) spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým spotrebiteľ obchodníkovi vadný tovar dodal alebo vyzve spotrebiteľa na prevzatie tovaru (alebo vymeneného tovaru).
   7. Pokiaľ spotrebiteľ neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy tovar prevziať mal, môže obchodník tovar predať. Na predaj tovaru sa uplatnia osobitné pravidlá stanovené príslušnými právnymi predpismi. Obchodník môže tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa tovar nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu tovaru, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na predaj tovaru.
  2. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy:
   1. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
    • obchodník tovar neopravil ani nevymenil (viď článok  X. ods. 9 písm. a) bod i. týchto VOP),
    • obchodník tovar neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
    • obchodník odmietol odstrániť vadu (viď článok X. ods. 9 písm. a) bod iii. týchto VOP),
    • tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru,
    • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
    • obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.
   2. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak ide o zanedbateľnú vadu (napr. tovar možno bez väčších ťažkostí ďalej používať, a pod.).
   3. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného tovaru a hodnoty, ktorú by tovar mal, ak by bol bez vád. Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.
   4. Ak sa kúpna zmluva týka kúpy viacerých produktov, spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným produktom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné produkty bez vadného tovaru.
   5. Obchodník po odstúpení od kúpnej zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru obchodníkovi alebo po preukázaní, že spotrebiteľ zaslal tovar obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Spotrebiteľ po odstúpení od kúpnej zmluvy alebo jej časti vráti tovar obchodníka na náklady obchodníka.
   6. Obchodník vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.
 10. Vytknutie vady sa uplatňuje u obchodníka prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla Diakovce 125, 925 81 Diakovce alebo osobne v prevádzkarni obchodníka (Diakovce 125, 925 81 Diakovce). Reklamačný poriadok pre internetový predaj je k dispozícii TU. Spolu s vytknutím vady tovaru v súlade s právnymi predpismi a reklamačným poriadkom, predloží spotrebiteľ tovar, ktorý považuje za vadný obchodníkovi k posúdeniu. Spotrebiteľ predkladá tovar mechanicky a hygienicky očistený a vhodne zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 11. Nákup tovaru, ktorého sa vytýkaná vada týka, preukazuje spotrebiteľ najmä dokladom o kúpe tovaru, prípadne iným hodnoverným spôsobom.
 12. Obchodník poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie (ďalej aj „reklamačný protokol“) o vytknutí vady a o tom, kedy práva zo zodpovednosti za vady uplatnil, pričom toto potvrdenie je tiež potvrdením o dátume a spôsobe posúdenia zodpovednosti za vady tovaru, vrátane lehoty, v ktorej obchodník vadu za ktorú zodpovedá, odstráni v súlade s § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka v spojení s § 4 ods. 1 písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne oznámením o vybavení zodpovednosti za vady odmietnutím s písomným odôvodnením v súlade § 622 ods. 4 OZ v spojení s § 4 ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa.
 13. Po obdržaní tovaru vykoná obchodník posúdenie, či sa jedná o vadu tovaru alebo nie. Pokiaľ obchodník zistí, že zodpovednosť za vady obchodníka je oprávnená, vybaví obchodník zodpovednosť za vadu, podľa voľby spotrebiteľa pokiaľ je to možné, a to uznaním zodpovednosti za vady alebo odmietnutím a odovzdaním tovaru späť spotrebiteľovi. V prípade, že obchodník zodpovednosť za vady uzná, posúdi primeranosť povahy vady k voľbe spotrebiteľa a v súlade s článkom X. ods. 9 písm. a) bod i. týchto VOP rozhodne o spôsobe vybavenia zodpovednosti za vady.
 14. Obchodník posúdi vytknú vady a vybaví zodpovednosť za vady v primeranej lehote, ktorá nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.
 15. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Spotrebiteľ je oprávnený vytknúť rovnakú vadu tovaru opakovane v prípade, ak spotrebiteľ zodpovednosť obchodníka za vadu preukáže znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou. V takom prípade nemôže obchodník zodpovednosť za vadu tovaru odmietnuť. Pokiaľ spotrebiteľ preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže náhradu účelne vynaložených nákladov za znalecký posudok alebo odborné stanovisko, uplatniť spotrebiteľ u obchodníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 16. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, spotrebiteľ s týmto dopravcom spíše Zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.
XI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 1. Ak obchodník nedodá tovar včas, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ak obchodník nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim. Spotrebiteľ má tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak (i) obchodník odmietol tovar dodať, (ii) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia zmluvy, alebo (iii) spotrebiteľ pred uzavretím kúpnej zmluvy obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité. Obchodník vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou (okrem dopravcu obchodníka). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi. Ak v tejto lehote spotrebiteľ odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, písomnou zásielkou alebo na inom trvanlivom nosiči), s výnimkou odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej ústne, kedy postačuje akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie nájdete TU.
 3. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar obchodníkovi najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť obchodníkovi alebo jeho odovzdaním obchodníkovi alebo obchodníkom určenej osobe na prevzatie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru obchodníkovi sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, obchodník prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu, vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť. Obchodník vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ vyslovene súhlasil a pokiaľ tým obchodníkovi nevzniknú ďalšie náklady. Obchodník si však dovoľuje upozorniť, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nie je obchodník povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako obchodník tovar obdrží alebo než jej spotrebiteľ preukáže, že tovar obchodníkovi zaslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 5. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto VOP spotrebiteľ znáša i náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je:
  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru (v týchto VOP uvádzaný ako „tovar zhotovený na zákazku“),
  4. dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
  5. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka.
 7. Obchodník sa môže so spotrebiteľom dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy mimo lehôt uvedených vyššie, a to osobitnou písomnou dohodou.
 8. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:
  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo
  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru.
 9. Kupujúci zodpovedá obchodníkovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
XII. Ochrana osobných údajov
 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu obchodníka s GDPR, ako aj so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR, v znení neskorších predpisov), súvisiacu aj so spracúvaním osobných údajov kupujúceho pre účely poskytovania výhod, zvyšovania kvality služieb a plnením kúpnej zmluvy, pre účely rokovaní o kúpnej zmluve a pre účely plnenia všeobecnej informačnej povinnosti ohľadne ochrany osobných údajov, nájdu kupujúci na stránke Pravidiel ochrany osobných údajov.
XIII. Informácie poskytované spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy

Spoločnosť Alba Flora s.r.o., IČO: 51 065 240, so sídlom na adrese Diakovce č. 125, PSČ 925 81, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 41279/T („obchodník“ alebo tiež „predávajúci“), ako prevádzkovateľ online rozhrania internetového obchodu www.albaflora.sk („e-shop“) týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v zmysle zákona č. 108/2024 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („spotrebiteľ“), nasledujúce informácie podľa § 5 ods. 1 v spojení § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa:

 1. Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii produktu v náhľade jednotlivého produktu. Špecifikácia tovaru sa súčasne nachádza v objednávke vyhotovenej podľa Všeobecných obchodných podmienok obchodníka („VOP“).
 2. Obchodníkom je spoločnosť Alba Flora s.r.o., IČO: 51 065 240, so sídlom na adrese Diakovce č. 125, Diakovce, PSČ 925 81.
 3. Kontaktné údaje obchodníka sú nasledujúce: telefónne číslo: 0948 761 030, e-mail: info@albaflora.sk, web: www.albaflora.sk.
 4. Predajná cena produktu vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii produktu v náhľade jednotlivého produktu, pričom po vložení konkrétneho produktu do košíka je súčasne celková predajná cena produktu vrátane DPH uvedená v objednávke produktu. Ku kúpnej cene produktu v závislosti od spotrebiteľom vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné, poplatok za platbu kartou a poplatky za iné poplatky a služby. O výške nákladov a poplatkov je spotrebiteľ informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky v košíku a v sumarizácii objednávky pred jej záväzným potvrdením a zároveň tiež aj na stránkach e-shopu v časti Cena dopravy.
 5. Pri rozhodovaní o predajnej cene nie je nepoužívané automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 6. Platobné podmienky sú uvedené vyššie vo VOP, konkrétne v článku V. VOP. Dodacie podmienky sú uvedené vyššie vo VOP, konkrétne v článku VI. VOP. Obchodník sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi produkt najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Iný termín dodania môže byť určený podľa osobitnej dohody zmluvných strán.
 7. Informácie o zodpovednosti obchodníka za vady produktu a vytknutia vady produktu sú uvedené v článku X. VOP. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené v článku XII. VOP.
 8. Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese obchodníka uvedenej v bode 2) vyššie.
 9. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzavretie kúpnej zmluvy (internetové pripojenie) si hradí spotrebiteľ sám, pričom obchodník spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje. Telefónne čísla na obchodníka, nie sú číslami so zvýšenou sadzbou, cena hovorného je určovaná podľa operátora volajúceho.
 10. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo inú sťažnosť možno podať na adrese obchodníka uvedenej v bode 2) tohto článku vyššie.
 11. Informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy sú uvedené v článku XI. VOP.
  Okrem informácií uvedených v článku XI. VOP obchodník súčasne poskytuje spotrebiteľovi poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré je k dispozícii TU.
  obchodník týmto poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné využiť pri odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zobraziť TU.
 12. Obchodník týmto informuje spotrebiteľa, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej v zmysle týchto VOP, bude znášať náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi, a to v zmysle ustanovenia § 21 veta pred bodkočiarkou zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie produktu obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie produktu a tiež náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je:
  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru (v týchto VOP uvádzaný ako „tovar zhotovený na zákazku“),
  4. dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
  5. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka.
 14. Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho vytknutie vady alebo ak medzi nimi vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, prípadne sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („zákon o ARS“), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, webové sídlo, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu: www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone o ARS.
 15. Obchodník nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
 16. Zmluva medzi spotrebiteľom a obchodníkom sa v zmysle týchto VOP uzavretá ako jednorazová zmluva, ktorej trvanie je viazané na dodanie tovaru a služieb na strane obchodníka a zaplatenie tomu zodpovedajúcej ceny na strane spotrebiteľa.
 17. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká spotrebiteľovi povinnosť objednaný produkt prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa VOP.
 18. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa zmluvné strany osobitne dohodnú, obchodník je oprávnený žiadať od spotrebiteľa úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí obchodník, a to najmenej vo výške 50% ceny produktu. Zmluvné strany si dohodli, že dodacia lehota podľa článku VI. ods. 1 týchto VOP začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená obchodníkovi. Záloha je splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky obchodníkom, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak.
XIV. Kontakt na Alba Floru a podmienky popredajného servisu
 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne podnetov, sa môžete obrátiť počas pracovných dní od 9:00 do 16:30 hod. na telefónne číslo obchodníka: +421 948 761 030.
 2. V prípade akýchkoľvek otázok môžete tiež zaslať obchodníkovi e-mail na adresu: info@albaflora.sk.
 3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, hovorné podľa operátora volajúceho) si hradí kupujúci sám. Obchodník kupujúcemu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
XV. Záverečné ustanovenia
 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.albaflora.sk. Konkrétna kúpna zmluva sa však riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení účinnom ku dňu uzavretia konkrétnej kúpnej zmluvy. Súčasťou týchto VOP sú vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU.
 3. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných záväzkových vzťahov medzi obchodníkom a kupujúcim. Ak príslušné kontrolné orgány rozhodnú, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkovo alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia týchto VOP zostávajú nedotknuté.
 4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k obchodníkovi vyplývajúce zo zákona ochrane spotrebiteľa a z vadného plnenia zostávajú týmito VOP nedotknuté. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a záväznými (kogentnými) ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa (príp. Občianskeho zákonníka) bez možnosti osobitnej úpravy, budú mať prednosť ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (príp. Občianskeho zákonníka).
 5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, príp. Občianskeho zákonníka, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, alebo Obchodného zákonníka, pokiaľ je kupujúcim podnikateľ.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 7. 2024.