Alba Flora / Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

 1. Usporiadateľom facebookových a instagramových súťaží je spoločnosť Alba Flora s.r.o., IČO: 51 065 240, so sídlom Diakovce č. 125, PSČ 925 81, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka  41279/T (ďalej len “Usporiadateľ”).
 2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s Facebookom / Metou a Facebook / Meta za ich priebeh neručí.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a osoby mladšie ako 18 rokov, zastúpené zákonným zástupcom, prostredníctvom svojho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak, podmienkou účasti v súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky uverejnenej na sociálnej sieti Usporiadateľa. Do súťaže budú zaradené odpovede uverejnené pod súťažným príspevkom, spĺňajúce tam určené podmienky. Zodpovedaním otázky dáva súťažiaci súhlas s podmienkami uvedenými v pravidlách súťaže.
 5. Súťažné odpovede nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Také príspevky budú zo súťaže automaticky vyradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých má podozrenie, že sa počas súťaže dopustili podvodného konania. Proti rozhodnutiu Usporiadateľa sa nie je možné odvolať.
 6. Výber výhercu sa pri jednotlivých súťažiach môže líšiť. Pokiaľ nie je v súťažnom príspevku uvedené inak, (i) žrebovanie zo súťažných príspevkov sa uskutoční náhodným automatickým výberom výhercu zo všetkých doručených komentárov prostredníctvom  generátora, prípadne sa (ii) žrebovanie zo zapojených súťažiacich sa uskutoční automatickým rolovaním všetkých profilov súťažiacich zapojených cez mobilnú aplikáciu, a to tak, že sa rolovanie odpovedí manuálne zastaví na konkrétnej odpovedi súťažiaceho. Ak by sa po vykonaní žrebovania podľa tohto bodu nedal výherca jednoznačne určiť, najmä ak by sa rolovanie zastavilo na rozhraní dvoch odpovedí spĺňajúcich podmienky súťaže, takéto žrebovanie nie je platné a výherca sa určí novým žrebovaním.
 7. Usporiadateľ kontaktuje výhercu v súťaži prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku nadväzujúceho na komentár, ktorým sa výherca registroval do súťaže, alebo prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na jeho facebookový alebo instagramový profil so žiadosťou o zaslanie mena, priezviska a korešpondenčnej adresy výhercu na území Slovenskej republiky, a to v primeranej lehote od uskutočnenia príslušného žrebovania. Pokiaľ výherca do siedmich dní od upovedomenia o výhre nepotvrdí prijatie výhry a súčasne nezašle svoje kontaktné údaje nevyhnutné pre odoslanie výhry, môže byť vylúčený zo súťaže. V prípade, že bude výherca zo súťaže vylúčený, nebude výhra vôbec poskytnutá.
 8. Výhra bude odoslaná výhercovi poštovou zásielkou v primeranej lehote po ukončení súťaže. Výherca musí uviesť doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade je Usporiadateľ oprávnený ho zo súťaže vylúčiť. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne zmeniť spôsob doručenia výhry výhercovi.
 9. Na zaradenie do súťaže a do žrebovania ani na výhru v súťaži nemajú súťažiaci právny nárok. Vymáhanie výhry je vylúčené. Súťažiaci berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v súťaži a/alebo s výhrou. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne osobné údaje poskytnuté súťažiacim alebo výhercom v súťaži.
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na príslušnom profile albaflora.sk, čím nadobúda účinnosť voči Usporiadateľovi aj účastníkom súťaže.
 11. Registráciou do súťaže Súťažiaci berie týmto na vedomie, že Usporiadateľ ako správca bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a korešpondenčná adresa, príp. názov jeho používateľského profilu súťažiaceho a výhercu za účelom odoslania, resp. odovzdania výhry, kedy právnym titulom je § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje spracúvané na základe právneho titulu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, bude Usporiadateľ spracúvať počas trvania súťaže a ďalej do odvolania súhlasu, maximálne však do 3 rokov od udelenia súhlasu. Súťažiaci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 12. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu trvania súťaže alebo pred odovzdaním výhry bude viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, odstránenie chybného stavu, právo nechať osobné údaje zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, a tiež právo na náhradu prípadného poškodenia podľa príslušných právnych predpisov a právo na vysvetlenie, ak sa domnieva, že spracovanie prebieha v rozpore s ochranou súkromného a osobného života.
 13. Súťažiaci má právo súhlas na odber newslettra (kedykoľvek písomnou žiadosťou doručenou Usporiadateľovi) odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Usporiadateľovi. Súťažiaci môže odvolanie súhlasu uplatniť e-mailovou správou zaslanou na adresu info@albaflora.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Usporiadateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
 14. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s týmito pravidlami.

V Diakovciach 1. 12. 2021